Verslag bespreking LBG Huurlingsedam 30-3-2018


Overleg LBG H’dam 30-3-2018

Opening en agenda

Binnengekomen stukken

Subsidie 2018 is binnengekomen.

Mailing omtent duurzaam wonen is nog niet interessant, wellicht wel melden op site, in Nieuwsbrief en Facebook.

Afsluiting Mulder (en H’dam)

Inmiddels is bekend dat de H’dam berijdbaar is voor langzaam verkeer en auto’s (tot paaltjes Slotje).

Checklist gemeente t.b.v. voortzetten subsidie

Emile vult dit nog aan, Derk vraagt even de status na bij Margeet Aldeweireldt. Ze wordt trouwens binnenkort vervangen door Annemieke Nas.

Successen op facebook/website vermelden

Actie Rob na realisatie van verbetering kruispunt Veerman/Marskramer (ook wegwijs etc)

Snelheid autoverkeer in wijk (m.n. Slotje/Marskramer)

Gevraagd is of iedereen wat meer op wil letten.
Als gemeente niets doet dan VVN inschakelen, actiehouder Edzo.

Komende werkzaamheden n.a.v. gesprek verkeerskundige.

Planning is nog onbekend, maar plan is al geruime tijd geleden gepresenteerd en door ons geaccordeerd.

Stand van zaken Oosterpark

Geen noemenswaardigheden. Merit geeft aan dat locatie heikel punt was, nu toch Skatebaan op OkieDokie plek, voor zomer klaar is het plan.

Wijkschouw

Inplannen net na presentatie jaarplan. Derk neemt contact op met Margreet.

‘Afgrond’ keerwand bij wijkschouw meenemen Mandemaker, hekwerk gaas

Plannen voor zomervakantie (punten verzamelen en meeting LBG plannen)

Presentatie jaarplan

Gepland voor 23 mei. Rob bereid communicatie voor en regelt ruimte in de Brink. Emile regelt een bord.

Financiën

Emile zoekt mensen voor kascommissie ter controle van begroting/jaarplan.

Rabobank is best duur, 11 euro / maand, bezuinigen is echter niet mogelijk, geen goedkoper alternatief.

Volgend overleg

Wellicht nog kort voor het jaaroverleg een last minute overleg plannen ter voorbereiding.

18 april is ook nog de gezamenlijke Wijchense LBG’s vergadering

 

Actielijst

  • Subsidie jaarlijks 2018
  • Wijkschouw plannen juni en punten uit jaarvergadering
  • BOA voor hondenpoep verzoeken bij gemeente
  • Verkeersvraagstuk verder oppakken Gemeente anders VVN.
  • Verslagen op website
  • Jaarvergadering plannen eind mei, 23 mei op site en Wegwijs, digitale flyer, persoonlijk benaderen à punten voor de wijkschouw
  • Veerman succes actie communiceren